Statuten

Antwerps BierCollege v.z.w. (afgekort ABC v.z.w.)
Zetel: Van Montfortstraat 46 te 2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer: 545.859.778
IBAN: BE96 1030 5637 9805 – BIC: NICABEBB
http://www.antwerpsbiercollege.be


Oprichting AntwerpsBierCollege vzw


Op 18 januari 2014 wordt overeengekomen tussen
1° Mevrouw Vera Victor Maria Bisschops, geboren te Deurne op 14.10.1965,
wonende te 2660 Hoboken, Paul Vekemanslaan 49, bus 3;
2° De heer Johannes Marleen Robrecht Bombeke, geboren te Deurne op 20.09.1960,
wonende te 2000 Antwerpen, Stadswaag 19;
3° De heer Peter De Weerdt, geboren te Antwerpen op 05.05.1960,
wonende te 2660 Hoboken, Heidestraat 133/1;
4° De heer Ivan Frederik Johanna Derycke, geboren te Deurne op 11.11.1962,
wonende te 2140 Borgerhout, Van Montfortstraat 46;
5° De heer Jan Flup Fideel Foubert, geboren te Temse op 15.02.1978,
wonende te 2018 Antwerpen, Lange Elzenstraat 124;
6° De heer Bruno Simon Herman Goffin, geboren te Antwerpen op 13 juli 1961,
wonende te 2288 Grobbendonk, Brandenberg 17;
7° De heer Ivo Liekens, geboren te Mortsel op 10.06.1956,
wonende te 2600 Berchem, Sint Hubertusstraat 68;
8° De heer Richard Frans Maria Pauwels, geboren te Borgerhout op 31.01.1953,
wonende te 2930 Brasschaat, De Aard 64;
9° De heer Luc Ernest F. Thys, geboren te Turnhout op 2.12.1982,
wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 29 en
10° De heer Ludwig Norbert Helena Van Schoor, geboren te Temse op 28.09.1961,
wonende te 2050 Antwerpen-L.O., F. Van Eedenplein 6 bus 28


dat er een vereniging zonder winstgevend doel wordt opgericht met de benaming Antwerps BierCollege (afgekort ABC vzw). Zij roepen meteen een algemene vergadering bijeen en keuren onderstaande statuten goed.


STATUTEN

TITEL 1: Benaming, zetel, doel, duur


Artikel 1.
De vereniging draagt als naam “Antwerps BierCollege”, afgekort “ABC”. Zij wordt opgericht voor onbepaalde duur.


Artikel 2.
De zetel der vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Stadswaag 19 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin. Daartoe zal zij :

  • projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen;
  • onregelmatigheden ten overstaan van de consument aanklagen;
  • streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.


TITEL 2: Leden, toetreding, ontslag en uitsluiting


Artikel 4.
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet ten minste zes bedragen.


Artikel 5.
De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt maximum 250,00 euro en wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur.


Artikel 6.
Ieder natuurlijk persoon kan toetreden tot de vereniging mits betaling van het door de raad van bestuur vastgestelde lidgeld.


Artikel 7.
Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Het ontslag van een lid is pas een feit van zodra hij aan al zijn verbintenissen als lid heeft voldaan. Het lidmaatschap van een lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar uiterlijk tegen de door de raad van bestuur vastgestelde vervaldag niet betaald heeft, wordt opgeschort. Het lidmaatschap van een lid wordt hernomen van zodra deze de voor het lopende jaar verschuldigde lidmaatschapsbijdrage volledig heeft aangezuiverd. Het lidmaatschap neemt van rechtswege onmiddellijk een einde in geval van overlijden.


Artikel 8.
Het ontslagnemende of uitgesloten lid kan geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.


TITEL 3: Bestuur


Artikel 9.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur en bestaat uit minstens vijf effectieve leden van de vereniging. Hij benoemt in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vier personen beschikken elk afzonderlijk over de handtekeningbevoegdheid ter uitvoering van artikel 14 van deze statuten.


Artikel 10.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat uit voor een duurtijd van drie jaar. Ze zijn herkiesbaar.


Artikel 11.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.


Artikel 12.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde door afzetting door de algemene vergadering. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.


Artikel 13.
Bestuurders kunnen hun ontslag schriftelijk indienen bij de raad van bestuur, die ervan kennis geeft op de volgende algemene vergadering. Degene die als lid van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering ter opvolging van een ontslagnemend, afgezet of overleden bestuurder, voleindigt het mandaat van zijn voorganger. Het ontslag van de bestuurder gaat in op het ogenblik dat zijn opvolger het mandaat van zijn voorganger op zich neemt.


Artikel 14.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van beheer en van beschikking, in het raam van de maatschappelijke doelstelling, behoudens al hetgeen door de wet of de statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij kan alle contracten afsluiten, kopen, verkopen, ruilen, overdragen, verkrijgen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen. Hij beslist over de aanvaarding van schenkingen en legaten, opent alle rekeningen bij instellingen of banken, maakt het huishoudelijk reglement op en treft alle uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van de beslissingen van de algemene vergadering. De raad van bestuur kan bijzondere lastgeving verlenen aan één van zijn leden of aan derden. De raad van bestuur of zijn gedelegeerde vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.


Artikel 15.
De raad van bestuur wordt minstens eens per jaar door de voorzitter samengeroepen. De raad van bestuur kan te allen tijde worden samengeroepen op aanvraag van één bestuurder. De oproepingen voor de vergadering van de raad van bestuur bevatten minstens datum, plaats, tijdstip en de agendapunten van de vergadering en worden schriftelijk (per mailbericht, sms-bericht, fax of gewone brief) aan elk bestuurder minstens acht dagen voorafgaand aan de vergadering verzonden.


Artikel 16.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten is vereist dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig is en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.


Artikel 17.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.


Artikel 18.
Van elke vergadering van de raad van bestuur dienen er notulen te worden opgesteld. De notulen worden na de vergadering naar alle bestuurders van de vereniging verstuurd met de vraag om eventuele bemerkingen te maken en dit binnen de twee weken na ontvangst van de notulen aan de voorzitter. Bij gebreke aan bemerkingen binnen de twee weken na ontvangst worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd. Eens de notulen zijn goedgekeurd worden zij in het notulenregister bijgehouden op de zetel van de vereniging.


TITEL 4: Algemene Vergadering


Artikel 19.
Aan de algemene vergadering zijn conform de Wet volgende bevoegdheden voorbehouden: 1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van een lid;
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.


Artikel 20.
De verplichte jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na sluiting van het vorige boekjaar. De algemene vergadering komt verder buitengewoon bijeen, telkens als het belang van de leden dat vergt. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, wanneer minstens een vijfde van de effectieve leden hierom verzoeken. De algemene vergaderingen, zo gewone als buitengewone, mogen gehouden worden mits uitdrukkelijke melding van de plaats, alsmede van dag en uur en dagorde in de bijeenroepingen.


Artikel 21.
De bijeenroepingen worden met vermelding van de dagorde aan al de effectieve leden per gewone post of elektronisch schrijven gericht, minstens acht dagen vóór de vergadering. Elk voorstel moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur en ondertekend worden door ten minste één twintigste van de effectieve leden teneinde op de agenda gebracht te worden.


Artikel 22.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur; bij afwezigheid door de ondervoorzitter, of desgevallend, door de oudste in leeftijd tegenwoordige bestuurder. Bij afwezigheid van de secretaris duidt de voorzitter een secretaris aan.


Artikel 23.
Ieder effectief lid heeft het recht tegenwoordig te zijn op de algemene vergaderingen en deel te nemen aan de beraadslagingen. Ieder effectief lid mag schriftelijk met datumopgave van de betreffende vergadering volmacht geven om zich op een algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een mandataris op voorwaarde dat deze effectief lid is.


Artikel 24.
Behoudens ingeval van statutenwijziging of uitsluiting van een lid, is de algemene vergadering geldig samengesteld welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden weze. Alle beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen getroffen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.


Alle beslissingen welke een wijziging aan de statuten of een uitsluiting van een lid meebrengen moeten getroffen worden mits tegenwoordigheid van twee derden van het aantal leden en worden aangenomen mits een meerderheid 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden van de VZW, of teneinde te beslissen over de ontbinding van de VZW, dan kan de statutenwijziging, of ontbinding, slechts getroffen worden mits tegenwoordigheid van twee derden van het aantal leden en worden aangenomen mits een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Artikel 25.
Van elke vergadering dienen er notulen te worden opgesteld. De notulen worden na de vergadering naar alle effectieve leden van de vereniging verstuurd in digitale vorm met de vraag om eventuele bemerkingen te maken aan de voorzitter, en dit binnen de twee weken na ontvangst van de notulen. Bij gebreke aan bemerkingen binnen de twee weken na ontvangst worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd. Eens de notulen zijn goedgekeurd worden zij in het notulenregister bijgehouden op de zetel van de vereniging.


Artikel 26.
De beslissingen van de algemene vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de secretaris.


TITEL 6: Ontbinding, vereffening


Artikel 27.
In het geval van ontbinding van de vereniging zal het bezit worden overgemaakt aan een instelling aan te duiden door de algemene vergadering waarvan het doel dit van de vereniging zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 28.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten voorzien is, zijn de bepalingen uit de Wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstgevend doel, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing.


Deze statuten werden aangenomen door de algemene statutaire vergadering van 18 januari 2014.


Benoeming raad van bestuur en taakverdeling

Op de algemene ledenvergadering van 28 januari 2017 worden volgende kandidaat bestuursleden voorgedragen en eenparig aangesteld tot bestuursleden. Mevrouw Vera Victor Maria Bisschops, geboren te Deurne op 14.10.1965,
wonende te 2660 Hoboken, Paul Vekemanslaan 49, bus 3;
De heer Johannes Marleen Robrecht Bombeke, geboren te Deurne op 20.09.1960,
wonende te 2000 Antwerpen, Stadswaag 19;
De heer Peter De Weerdt, geboren te Antwerpen op 05.05.1960,
wonende te 2660 Hoboken, Heidestraat 133/1;
De heer Ivan Frederik Johanna Derycke, geboren te Deurne op 11.11.1962,
wonende te 2140 Borgerhout, Van Montfortstraat 46;
De heer Ivo Liekens, geboren te Mortsel op 10.06.1956,
wonende te 2600 Berchem, Sint Hubertusstraat 68;
De heer Luc Ernest F. Thys, geboren te Turnhout op 2.12.1982,
wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 29 en
De heer Giovanni Staf Simone Christis, geboren te Brasschaat op 07.03.1990,
wonende te 2930 Brasschaat, de Borrekenslei 116

Bij de voorstelling wordt aan de algemene vergadering ook een taakverdeling voorgesteld die eveneens aanvaard wordt. Het bestuur is voor de komende drie jaar dan ook als volgt samengesteld:
Johannes (Hans) Bombeke, voorzitter
Ivo Liekens, ondervoorzitter
Luc Thys, ondervoorzitter, juridisch raadgever en jongerenwerking
Ivan Derycke, secretaris
Vera Bisschops, schatbewaarder
Peter De Weerdt, raadslid, hoofdredacteur van de Antwerpse BierCourant
Giovanni Christis, raadslid, verantwoordelijke public relations